Kommunen sin strategi for førebygging, tidleg innsats og tverrfagleg samarbeid.

I Sogndal skal alle ha eit trygt og godt oppvekstmiljø og då er forebygging, tidleg innsats og tverrfagleg samhandling avgjerande.

Alle barn og unge skal trivast, oppleve god læring, utvikling og meistring. Førebygging, tidleg innsats og tverrfagleg samhandling er då avgjerande. Rett førebygging kan gi store gevinstar i arbeidet vårt for barn og unge som har noko dei strevar med.

Sogndal kommune har utarbeidd ein samhandlingsmodell som viser korleis vi skal arbeide systematisk og langsiktig innsats for å betre barns oppvekst i vår kommune. Samhandlingsmodellen er grunnmuren for det heilskaplege arbeidet rundt barn og unge i vår kommune.

 “Saman samtidig for barn og unge i Sogndal kommune” er kommunen sin førebyggande plan for barn og unge, og er eit viktig styringsdokument i dette arbeidet. Den presenterer kommunen sine helsefremmande og førebyggande tiltak.

Prioriterte tiltak i planperioden:

Førebygge vald og overgrep

Førebygging:
Vi skil mellom universell, selektert og indikert førebygging.


Universell førebygging omfattar innsats retta mot alle gravide,
barn, unge og føresette, utan at det er identifisert risiko.


Selektiv førebygging omfattar innsats retta mot gravide, barn,
unge og føresette med risiko for å utvikle vanskar. Slike tiltak skal
motverke negativ utvikling.


Indikert førebygging omfattar innsats retta mot
gravide, barn, unge og føresette som har utvikla vanskar.

Samhandlingsmodellen på tre nivå. Grunnmuren for det heilskaplege arbeidet rundt barn og unge i vår kommune.

Sogndal kommune har utarbeidd ein lokalt tilpassa samhandlingsmodell. Modellen er grunnmuren for det heilskaplege arbeidet rundt barn og unge. Den skal hjelpe oss å sikre tidleg oppdaging og koordinert oppfølging av barn, unge og deira familiar på tvers av tenester og nivå.
Samhandlingsmodellen viser Sogndal kommune sin innsats på eit overordna nivå og ut til det praktiske daglege arbeidet for og med barn, unge og familiar. Den viser mellom anna korleis planar, rutinar, møtearena og tiltak på dei ulike nivåa i kommunen sikrar at barn og unge får rett
hjelp til rett tid.

Den digitale samhandlingsmodellen vil vere eit levande verktøy i kommunen sitt arbeid med førebygging, tidleg innsats og tverrfagleg samhandling. Samhandlingsmodellen blir oppdatert i tråd med teneste- og samfunnsutvikling.

Tre nivå :

  • Eining / Teneste
    Syner korleis kommunen sine tenester arbeider og samarbeider til barn og unge sitt beste. Planar, rutinar og strukturar for å sikre medverknad, samhandling, rett og nødvendig kompetanse hjå tilsette. Eit minimum av felles kunnskap om kvarandre sine tenester på tvers av sektorar er viktig for å kunne førebygge og oppdage behov på eit tidleg tidspunkt. Både innbyggjarar og tilsette bør vite kva tilbod og tenester dei kan forvente å finne i kommunen.
  • Kommune nivå: Syner kva overordna planar, prioriteringar og rutinar Sogndal  kommune har for arbeidet med førebygging, helsefremming, tidleg innsats og tverrfagleg samhandling for barn, unge og familiar. Planane skal støtte opp om tverrfagleg samarbeid, og syne korleis arbeidet skal prioriterast over tid. For at kommunen skal vere rusta til å møte utfordringar og barrierar som kan vere til hinder for at barn og unge får den hjelpa dei treng, er det viktig med tverrsektoriell samhandling på eit overordna nivå. Førebyggande plan for barn og unge er ein sentral overordna plan for kommunen sitt arbeid med førebygging, tidleg innsats og tverrfagleg samhandling
  • Tilsette / Barn, unge og føresette Syner korleis tilsette skal jobbe med å oppdage og følgje opp barn, unge og familiar som av ulike årsaker treng hjelp og støtte i kortare eller lengre periodar av livet sitt. Tilsette treng gode rutinar, verktøy og kompetanse knytt til å oppdaging og oppfølging. Betre tverrfagleg innsats (BTI) er Sogndal kommune sitt rammeverk for å sikre ein felles struktur for tidleg oppdaging, tidleg innsats og tverrfagleg samhandling retta mot gravide, barn, unge og deira familiar.
  • BTI rettleiaren viser trinn for trinn korleis tilsette skal gå fram frå oppdaging til handling, oppfølging og tverrfagleg samhandling. Rettleiaren sikrar tidleg innsats, foreldreinvolvering og samordning av tenester
Meir info